Privacy statement

Hierbij informatie over hoe wij als Watersportcentrum Gouwzee B.V, verder genoemd Marina Monnickendam, omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van de nieuwe wet op de privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vaste ligplaatshouders:

Uw gegevens worden zowel digitaal als op papier opgeslagen.

Digitaal

Hiervoor gebruiken wij een systeem van de firma Fastdata. Het gaat hierbij om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van de firma Useit. Deze zijn beveiligd middels een login en een wachtwoord.

Op papier

Uw contract met bovengenoemde persoonsgegevens word bewaard in een afgesloten kast op kantoor. Verlopen contracten worden maximaal 7 jaar bewaard in overeenkomst met wettelijke bewaartermijn. Uw persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld met derden.

Heeft u gegevens gestuurd via onze contact pagina van de website?

Dan staan de gegevens digitaal opgeslagen.

Digitaal

Onze website host is Useit. Het gaat hierbij om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van de firma Useit. Het programma is beveiligd middels een login en een wachtwoord. Uw persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld met derden.

Bezoekt u ons als passant?

Dan worden er geen persoonsgegevens opgeslagen Wij noteren alleen de naam van het schip en de ligplaats en een telefoonnummer. Na uw bezoek worden deze gegevens verwijderd.

Voor vragen neem contact op met Marina Monnickendam, tel: 31(0)299 652595Dit privacy statement is afkomstig van Watersportcentrum Gouwzee B.V, verder genoemd als zijnde Marina Monnickendam en is van toepassing op al haar diensten. In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken van gebruikers van onze diensten en hoe wij daar mee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens onderaan:

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Dit privacy statement is van toepassing op de alle verwerkingen van persoonsgegevens die u aan Marina Monnickendam verstrekt.
 2. Marina Monnickendam hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van betrokkenen die persoonsgegevens aan Marina Monnickendam verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Marina Monnickendam is verantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening Gegevensbescherming en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

Artikel 2. Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Marina Monnickendam dienen betrokkenen de voor de werkzaamheden van Marina Monnickendam benodigde persoonsgegevens te verstrekken.
 2. Als u zich als vaste ligplaatshouder registreert of via een contactformulier contact met ons opneemt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), geboortedatum en kopie paspoort
  Deze persoonsgegevens worden door Marina Monnickendam verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • de afhandeling van uw aanvraag voor een vaste ligplaats;
  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • om u te informeren over relevante diensten en aanbiedingen van Marina Monnickendam per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel indien u daarvoor toestemming heeft gegeven; betrokkenen kunnen de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@marina-monnickendam.nl; Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Marina Monnickendam daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Artikel 3. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

 1. Marina Monnickendam verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van u, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.
 2. Marina Monnickendam gaat zorgvuldig om met alle aan haar verstrekte persoonsgegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken. De directie van Marina Monnickendam is het bevoegd gezag ter zake autorisatietoekenning.

Artikel 4. Bewaartermijn

 1. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de opdrachtgever/betrokkene te identificeren worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.
 2. Marina Monnickendam bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het dienstverleningstraject. De gegevens die ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
 3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen 3 (drie) maanden uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Artikel 5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

 1. Marina Monnickendam verstrekt geen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover:

  1. dit als zodanig in dit privacy statement is aangegeven;
  2. Marina Monnickendam daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  3. dit naar het oordeel van Marina Monnickendam noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
  4. een externe partij wordt ingeschakeld om bepaalde verwerkingen voor Marina Monnickendam uit te voeren en er met die derde afspraken zijn gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”).
 2. Marina Monnickendam. registreert niet meer persoonsgegevens dan voor de hierboven beschreven doelen noodzakelijk is.

Artikel 6. Website

 1. Marina Monnickendam is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.marina-monnickendam.nl
 2. De websites van Marina Monnickendam zijn openbaar toegankelijk, met uitzondering van eventueel op de website aanwezige portal(s).
 3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Marina Monnickendam bezoeken. Daarbij worden gegevens als volgt verwerkt:

  IP-adres

  In het kader van uw bezoek aan onze websites wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kan een gebruiker eventueel worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door Marina Monnickendam echter niet voor dit doel gebruikt. In het kader van uw bezoek worden de onderdelen, informatie en pagina’s van de website welke u heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat u doorstuurt of downloadt van de website, opgeslagen. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Marina Monnickendam te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

  Cookies

  Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarvan wordt gebruik gemaakt om gegevens over uw bezoek van deze website te verzamelen en om het bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt Marina Monnickendam cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Marina Monnickendam zal op haar website alleen gebruik maken van zogenoemde First Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Het gaat om functionele cookies (die zijn nodig om de website goed te laten functioneren) en analytische cookies (met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden).

  Statistische analyse door Google Analytics

  Marina Monnickendam maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, Groen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doel zoals hierboven omschreven.

Artikel 7. Verwijzingen en links

De website van Marina Monnickendam kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of
meerdere websites van derden bevatten. Marina Monnickendam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Marina Monnickendam raadt opdrachtgevers/betrokkenen dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 8. Recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming

 1. Betrokkenen hebben het recht kennis te nemen van de op hun persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunt u Marina Monnickendam op elk gewenst moment via info@marina-monnickendam.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Marina Monnickendam van u verwerkt. Het contactadres is: Jachthaven 1, 1141 AV Monnickendam. Marina Monnickendam draagt vooraf zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.
 2. Daarnaast kunt u als betrokkene op elk gewenst moment Marina Monnickendam via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Binnen vier weken na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:
  • de gegevens feitelijk onjuist zijn;
  • de gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
  • de gegevens niet ter zake dienend zijn;
  • de gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Artikel 9. Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Marina Monnickendam, kunt u per e-mail met Marina Monnickendam contact opnemen via info@marina-monnickendam.nl dan wel door een brief te sturen: Jachthaven 1, 1141 AV Monnickendam

Artikel 10. Aanpassen privacy statement

 1. Marina Monnickendam heeft het recht dit privacy statement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacy statement worden betrokken ter zake geïnformeerd.
 2. Indien bepalingen uit dit privacy statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, blijven de overige bepalingen van het privacy statement alsdan onverminderd van kracht.

Met vriendelijke groet,
Marina Monnickendam
31(0)299 652595